SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

AYLIK PRİM VE HİZMET  BELGESİ

-

İŞYERİ SİCİL NO

M

İŞ KOLU KODU

ÜNİTE KODU

İŞYERİ SIRA NUMARASI

İL KODU

İLÇE KODU

KONTROL NUMARASI

ARACI KODU

YENİ

ESKİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: 3

BELGENİN

Ait Olduğu

Yıl

 

Ay

 

Mahiyeti

Asıl :    Ek :   İptal :

Belge Türü

 

Düzenlenmesine Esas

Kanun No

 

Toplam Sayfa Sayısı
(Bu sayfa dahil)

 

Sayfa No

1

-

 

İŞVERENİN

ARACININ        SİGORTALIYI DEVİR ALANIN  

Adı ve Soyadı  / Ünvanı

……..………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………

Adresi

……..………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………

Semt : ………...……...……..…              İlçe          : ….…………………………

Şehir : ………..……...……..…               P.Kodu    : ….…………………………

……..………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………

Semt : ………...……...……..…              İlçe          : ….…………………………

Şehir : ………..……...……..…               P.Kodu    : ….…………………………

Telefonu  / e-posta

 

@

 

@

T.C. Kimlik No  -  Vergi  Sicil / Kimlik No

 

 

 

 

-

I-TÜM   SAYFALARA   AİT   TOPLAM   BİLGİLER
TOPLAM SİGORTALI BİLGİLERİ

Sigortalı Sayısı

 

Prim Ödeme Gün Sayısı

 

Ay İçinde

İşe Girenler

 

İşten Ayrılanlar

 

Ücretsiz

İzin Kullananların

Sayısı

 

Gün Sayısı

 

Ücretli

İzin Kullananların

Sayısı

 

Gün Sayısı

 

İzin Ücreti

 

-

TOPLAM TAHAKKUK BİLGİLERİ

SİGORTA KOLLARI

PRİME ESAS KAZANÇ TOPLAMI
PRİM ORANI %

PRİM TUTARI

İş kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası

 

 

 

Analık Sigortası

 

 

 

Hastalık Sigortası

 

 

 

Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

 

 

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi

 

 

 

İşsizlik Sigortası Primi

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

II-AY   İÇİNDE   ÇALIŞTIRILAN   SİGORTALILAR
-Sıra

No

Değişiklik

Sigorta Sicil Numarası

T.C. Kimlik No

Adı

Soyadı

İlk Soyadı

Gün Sayısı

Prime Esas Kazanç

Ücretli İzin

Ay İçinde

Eksik Gün

Nedeni

İşten Çıkış

Nedeni

Gün

Sayısı

İzin Ücreti

İşe Giriş Tarihi

Gün     -     Ay

İşten Çıkış Tarihi

Gün     -        Ay

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU SAYFANIN TOPLAMLARI

Sigortalı

Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……… sayfadan ibaret bu belgede yazılı bilgilerin işyeri defter ve kayıtlarına uygun olduğunu beyan ve kabul ederiz.

 

ÜNİTEYE

VERİLDİĞİ TARİH

 

RESEN

DÜZENLENMİŞTİR

İŞVERENİN-ARACININ

SİGORTALIYI DEVİR ALANIN

ADI-SOYADI

MÜHÜR veya KAŞESİ

 

SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİR

ADI-SOYADI

MÜHÜR veya KAŞESİ

 

 

 

 

(Kurum Tarafından

Doldurulacaktır.)


A-Bu belge ile işverenin işyerinde bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ait bilgiler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 79’uncu maddesi gereği doldurularak Kuruma verilir, veya yapılacak sözleşmeye istinaden elektronik ortamda Kuruma gönderilir.

B-Bu belge, her ay için düzenlenir, ait olduğu yıl ve ay tam olarak yazılır.

C-Bu belge 3 nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar Kuruma verilir. İkinci nüshası işveren veya aracı yada sigortalıyı   devir alan tarafından saklanır. Kurumca onaylı üçüncü nüshası ise Kuruma verilmesi gereken ayın sonundan müteakip belgenin verilmesi gereken ayın sonuna  kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılır (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği). Süresinde Kuruma verilmeyen veya işyerine asılmayan belgeler için idari para cezası uygulanır (506 S.K. 140/c-e).

D-Bu belgedeki belgenin mahiyeti bölümü belgenin asıl, ek veya iptal olup olmadığına göre işaretlenir.

E-İşyerinde özel kanun hükümleri uygulanıyor ise bu belgedeki Kanun bölümüne ilgili Kanun numarası yazılır. Aynı işyerinde birden fazla kanun hükmü uygulanıyor ise her kanun uygulaması için ayrı belge düzenlenir.

F-Belgede belge türü alanına, çalışılan işyerinin ve yapılan işin mahiyetine göre aşağıda gruplandırılan iki haneli kodlardan birisi yazılır. Bir işyerinde birden fazla gruba giren sigortalı çalıştırılıyor ise her grup için ayrı belge düzenlenir.

01-Tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar

11-Yüksek öğrenim kurumlarında kısmi istihdam edilen öğrenciler

02-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar

12-Geçici 20’nci madde sandıklarında çalışanlar

03-2098 sayılı Kanuna tabi çalışanlar

13-Tüm sigorta kollarına tabi olup, işsizlik sigortası primi kesilmeyenler

04-Yer altı sürekli çalışanlar

14-Libya'da çalışanlar

05-Yer altı gruplu çalışanlar

15-Anlaşmalı ülke, yabancı uyruklu

06-Yer üstü gruplu çalışanlar

16-% 22 oranında malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olup, işsizlik sigortası primi kesilmeyenler

07-Çırak / stajyer öğrenci olarak çalışanlar

17-Görev malüllüğü aylığı alıp, % 22 oranında malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanlar

08-Halıcılık işyerlerinde çalışanlar

        (Bu Kod Kaldırılmıştır.)

18-Görev malüllüğü aylığı alıp, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi çalışanlar

09-Topluluk sigortasına tabi olanlar

19- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarına  tabi çalışanlar

10-İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülke vatandaşları

 

 

 

G-Bu belgedeki işyeri sicil numarası bölümü mahiyet (M), işkolu kodu, eski ve yeni şube kodu, işyeri sıra numarası, il kodu, ilçe kodu, kontrol numarası ve aracı no bölümlerinden oluştuğundan, Kurum tarafından verilen işyeri sicil numarası bu bölüme eksiksiz olarak yazılır.

H-Toplam sigortalı bilgileri bölümüne, işyerinde belgenin ait olduğu ayda çalışan sigortalı sayısı, gün sayısı, ay içinde işe girenler, işten ayrılanlar, ücretsiz ve ücretli izin kullananların toplam sayısı ile ücretli izin kullananların kazancı yazılır.

İ-Bu belgedeki tahakkuk bilgileri bölümünde yer alan prime esas kazanç ve prim oranı, belge türüne göre 506 sayılı Kanunun 63, 73, 77 ve 78'inci maddeleri ile 4447 sayılı Kanunun 49’uncu maddesi dikkate alınarak doldurulur. Sigorta kollarına uygulanan prime esas kazanç toplamına prim oranı uygulanarak bulunan miktar, prim tutarı bölümüne yazılır.

J-İşkazaları ve meslek hastalıkları sigortası kolunun hizasındaki Prime Esas Kazançlar Toplamına, belgedeki tüm sigortalılara ait prime esas kazançlar toplamından ücretli izin kullanan sigortalıların yıllık izin ücretleri düşüldükten sonra kalan tutar kaydedilir.

K-En fazla 7 sigortalı çalıştıran işverenlerce sigortalının adı, soyadı veya bir önceki aya göre gün ve kazançlarında değişiklik olması halinde, durumunda değişiklik olan sigortalının bulunduğu satıra denk gelen değişiklik sütuna (X) işareti konulur.

L-Sigorta sicil numaraları ve 11 haneli T.C. Kimlik numaraları eksiksiz olarak doldurulur. Sigortalıların adı ve soyadı kısaltma yapılmadan yazılır. Çift isimler birinci isimle ikinci isim arasında bir boşluk bırakılarak doldurulur. İlk soyadı bölümüne, ilk tescil işleminde kullanılan soyadı yazılır. Bu satırdaki prime esas kazanç bölümüne her bir sigortalı için primlendirilen kazanç tutarları yazılır.

M-Sigortalı hizmetlerine ilişkin gün sayıları bölümüne sigortalının o ay içinde ücret aldığı gün sayısı yazılır, tam çalışma halinde gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır. Ay içinde işe giriş ve/veya ayrılış tarihi mevcut ise çalışma gün sayısı ücret alınan gün sayısıdır. Ay içinde işe giriş ve işten çıkış tarihleri ay ve gün olarak yazılır.

N-Eksik gün ve kazanç bildirilmesi halinde eksik gün nedeni hanesine aşağıdaki seçeneklerden  birisine  ait iki

 

 

haneli kod yazılacak, birden fazla seçeneği içeren durumlarda    ise   birden fazla seçeneğine ait kod yazılacaktır. Bu seçenekler dışında olan bir durumun ortaya çıkması halinde ise diğer seçeneğine ait kod yazılır.

 

01-İstirahat

08-Grev

02-Ücretsiz izin

09-Lokavt

03-Disiplin cezası

10-Genel hayatı etkileyen olaylar

04-Gözaltına alınma

11-Doğal afet

05-Tutukluluk

12-Birden fazla

06-Kısmi istihdam

13-Diğer

07-Puantaj kayıtları

 

O-İşten çıkış nedeni hanesine aşağıda belirtilen nedenlerden birinin iki haneli kodu yazılır.

01-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

07-Ölüm

02-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin sigortalı tarafından bildirimsiz feshi

08-Askerlik

03-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirimsiz feshi

09-Emeklilik

04-İş sözleşmesinin haklı nedenle sigortalı tarafından feshi

10-Kadın sigortalının evlenmesi

05-İş sözleşmesinin haklı nedenle işveren tarafından feshi

11-Diğer nedenler

06-506 sayılı Kanunun 11’inci maddesine göre iş kazası sonucu ölüm

 

Bu durumlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin yasada öngörülen sürede elden veya posta kanalıyla gönderilmesi zorunludur.

Ö-Herhangi bir sigorta kolunda veya herhangi bir kanuna tabi olarak yediden fazla sigortalı çalıştırılması halinde “Aylık Prim Hizmet Belgesi Devam Sayfası” kullanılır. Kaç adet devam sayfası kullanıldığı “Toplam Devam Sayfası Sayısı” bölümünde belirtilir. Her sayfanın sigortalı ve kazanç ve gün sayısı toplamları devam eden sayfaya aktarılır. En son sayfadaki “BU SAYFA DAHİL TOPLAMLAR” satırındaki toplamlar ile birinci sayfadaki “SİGORTALILARA AİT TOPLAM BİLGİLER” kısmındaki “TOPLAM SİGORTALI BİLGİLERİ” ve “TOPLAM TAHAKKUK BİLGİLERİ” bölümünde yapılan icmal arasında denklik sağlanır.

P-Bu belge, işverenler ile 3568 sayılı yasa uyarınca yetki almış serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ya da yeminli mali müşavirler tarafından; isim, unvan, bağlı oldukları oda, sicil numarası yazılmak suretiyle müştereken imzalanır. Elektronik ortamda verilmesi halinde ise işveren ya da yetkili kıldığı kişi tarafından hazırlanır.

R-Bu belgenin tüm haneleri, dayanağı belgelere göre tam ve doğru olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen belgeler işleme alınmaz. Bundan doğabilecek sorumluluklar işverene aittir.