SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

 

-

A-BELGENİN MAHİYETİ

İlk         :

Tekrar  :

-

B-SİGORTALININ KİMLİK BİLGİLERİ

-

SİGORTA SİCİL NUMARASI

 

Kontrol

Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

KİMLİK BİLGİLERİ

1.

T.C. Kimlik No

 

 

13.

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

2.

Vergi Kimlik No

 

 

3.

Soyadı

 

 

İl

 

4.

İlk Soyadı

 

 

İlçe

 

5.

Adı

 

 

Mahalle / Köy

 

6.

Baba Adı

 

 

Cilt No

 

7.

Ana Adı

 

 

Aile Sıra No (Hane-Kütük)

 

8.

Doğum Yeri

 

 

Sıra No

 

9.

Doğum Tarihi

…… / ….. / ……….

 

Sayfa No

 

10.

Cinsiyeti

Erkek         :

Kadın         :

 

14.

İkâmetgah Adresi : ……………………………

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

……………………… Posta Kodu : ……….….

Ev Tel : ……………….. Cep Tel : ……………

11.

Uyruğu (Yabancı ise Ülke Adı)

T.C.            :  

Ülke Adı     : ………………………

 

12.

Öğrenim Durumu

İlk: Orta     : Lise       :  Yüksek:  Okuryazar          : Diğer     : …….……..

 

-

-

Sigortalının

Son 6 Ay İçinde

Çekilmiş

Fotoğrafını

Yapıştırınız.

-

-

C-SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

15.

Sosyal Sigortalar Kurumundan (SSK) Yaşlılık Aylığı Alıyorsa

Devam Etmek İstediği Sigorta Kolu

Sosyal Güvenlik Destek Primi                   :   

Tüm Sigorta Kolları                                  :   

16.

Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen Hizmetleri ve Bu Kurumlardan Aylık Alıp Almadığı

Kurumun Adı

Sicil / Sandık No

Aylık Alıyor mu?

T.C. Emekli Sandığı

 

Evet :  

   Hayır   :

Bağ-Kur

 

Evet :  

   Hayır   :

Diğer  : ……………………………………………

 

Evet :  

   Hayır      :

-

17.

Bu İşyerine Girmeden Önce Sigortalı Olarak Çalışmış İse Son Çalıştığı İşyerinin

Bulunduğu İl / İlçe

Ünvanı

Adresi

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

.-

18.

Sigortalının İşe Başlayacağı / Başladığı Tarih

………. / ………. / ……………

19.

Sigortalı İş Kanununun 30 uncu Maddesine Göre Çalıştırılıyorsa

Eski Hükümlü :         

   Sakat :

-

D-BEYAN VE TAAHHÜTLER

 

20.

Yukarıda yazılı hususların gerçeğe uygun olduğunu ve olabilecek değişiklikleri derhal Kuruma ve işverene bildireceğimi beyan ederim.

                                                        Tarih  : ….. / ….. / …………

 
 
Sigortalının Adı-Soyadı ve İmzası

-

İşverenin Adı-Soyadı / Ünvanı

 

İŞYERİ SİCİL NO

M

İŞ KOLU KODU

ÜNİTE KODU

İŞYERİ SIRA NUMARASI

İL KODU

İLÇE KODU

KONTROL NUMARASI

ARACI KODU

YENİ

ESKİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

İşyerinin Adresi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. Semt : …………………… İlçe: …………………… Şehir : …………………… Posta Kodu : ………………..

Yukarıda yazılı hususların sigortalının Nüfus Cüzdanındaki ve beyan ettiği resmi belgelerdeki kayıtlara uygun bulunduğunu ve doğru olduğunu, sigortalı işyerimizden ayrıldığında Kuruma usulüne uygun bildireceğimi beyan ederim.

                             Tarih : …... / …... / …….…

 

 

 
İşverenin veya Vekilinin
Adı-Soyadı ve İmzası, Mühür veya Kaşesi

-

-


 

AÇIKLAMALAR

1.      Bu belge, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 9 uncu maddesine göre sigortalı olarak çalıştırılanın, işvereni tarafından, Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.

2.      İşveren, sigortalı olarak çalıştıracağı kişiyi işe başlatmadan en geç bir gün önce Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak, inşaat işyerlerinde işe başlatılacak sigortalıyı işe başlatıldığı gün; Kuruma ilk defa İşyeri Bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçileri ise en geç bir ay içinde Kuruma bildirmek zorundadır. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, yasal süresi içinde iadeli-taahhütlü olarak posta yoluyla da gönderilebilir. (506 SK. Md: 9).

3.      Sigortalı İşe Giriş Bildirgesini yasal süresi içinde Kuruma vermeyen işveren hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında, bildirilmeyen sigortalıların çalışma izninin olmaması durumunda da asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır (506 SK.Md: 140/b).

4.      Üç nüsha olarak düzenlenen Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin, sigortalının fotoğrafı yapıştırılmış birinci nüshası nüfus cüzdanının bir fotokopisi ile birlikte Kurumca alınır. Sigorta sicil numarası, alındığı tarih ve genel evrak numarası işlenen bildirgenin iki nüshası ise, biri sigortalıya verilmek, biri de saklanmak üzere işverene iade edilir. İlk defa sigortaya tabi olacak sigortalılara sicil kartı düzenlenmesi için Kurumda kalacak bildirgeye ayrıca bir fotoğraf daha eklenir. (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Md: 13).

5.      Bildirgelerin bütün haneleri nüfus hüviyet cüzdanına ve sigortalı tarafından işverene ibraz edilen diğer resmi belgelere göre tam, doğru ve kitap harfleri ile okunaklı olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen bildirgeler işleme alınmaz ve sigortalının tescil işlemi yapılmaz. Bu nedenden doğabilecek tüm sorumluluklar işverene aittir.

6.      İlk defa sigortalı olacak kişi için düzenlenen bildirgenin üst bölümündeki “İlk”, daha önce sigorta sicil numarası almış olanlar için düzenlenen bildirgenin ise “Tekrar” kelimesinin yanındaki kutu (X) ile işaretlenir. Tekrar işe girişlerde, sigortalının sicil numarası mutlaka yazılmalıdır.

7.      Sigorta sicil numarasının doğruluğunun kontrol edilebilmesi için, daha önce sigorta sicil numarasıyla birlikte Kurumca “Kontrol Numarası” verilmişse, tekrar Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerinde sigorta sicil numarasından sonra gelen “Kontrol Numarası” kutusuna, bu numara yazılmalıdır.

8.      Bu Bildirgenin 10, 11, 12, 15, 16 ve 19 uncu alanları sigortalının durumuna uygun seçeneğin önündeki kutu (X) ile işaretlenerek doldurulur. 1 numaralı “T.C. Kimlik No” hanesine, Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik numarası yazılır. Yabancı uyruklu sigortalılar için bu alan boş bırakılır, bunlar için usulüne göre yetkili makamlarca düzenlenmiş çalışma iznine ait belgenin bir örneğinin bu bildirgeye eklenmesi zorunludur.

9.      Kurumdan yaşlılık aylığı almakta iken yeniden 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, tüm sigorta kollarına tabi tutularak, aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. Aylıklarının kesilmesini istemeyenlerin ise yazılı talepte bulunmaları koşuluyla aylıklarının ödenmesine devam olunur, ancak, bunlardan sosyal güvenlik destek primi kesilir (506 SK. Md: 63). Bu gibi sigortalıların tercihlerini hangi yönde kullandıkları, Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri ile bildirilir. Bu nedenle, yaşlılık aylığı almakta iken (tahsis numarası 2, 42, F2, Y2 ile başlayanlar) yeniden sigortalı bir işe başlayanlardan; aylıklarının ödenmesine devam edilmesini isteyenler için bu bildirgenin 15 inci alanındaki “Sosyal Güvenlik Destek Primi”, kesilmesini isteyenler için aynı alandaki “Tüm Sigorta Kolları” sözcüğünden sonraki kutu (X) ile işaretlenir.

10.   T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine tabi sandıklardan malüllük veya emekli aylığı almakta iken 506 sayılı Kanuna tabi bir işte çalışmaya başlayanlar, isteklerine bakılmaksızın sosyal güvenlik destek primine tabi tutulur (506 SK. Md: 3/II-C). Bu nedenle, bunlar için düzenlenecek bildirgenin 16 numaralı alandaki “Aylık Alıyor mu ?” sorusuna ilişkin “Evet” seçeneğinden sonraki kutu (X) ile işaretlenmelidir.

11.  20 numaralı satır sigortalı tarafından ve el yazısı ile doldurulacaktır.