İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
Kimlik Bildirme Kanunu
Madde 1 - Bu kanunda sayılan,özel veya resmi,her türlü konaklama, dinlenme,bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar,oturanlar,çalışanlar ve ayrılanların kimliklerinin tespiti   ve bildirilmesi bu kanunun hükümlerine göre yapılır. 

Askeri konaklama,dinlenme ve kamp tesisleri ile ordu evleri bu kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 5 - Binalarda kapıcı,kaloriferci,bekçi telefoncu ve benzeri idari,teknik ve yardımcı hizmetlerde çalışanlar için,bunların işe başlamalarını izleyen üç gün içinde 

a)Bağımsız bir bölüm teşkil eden konutlarda sahip veya kiracı, 
b)Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda yönetici veya yönetim kurulunun bu  konuda kendi adına yetkili kıldığı bir üye tarafından örneğine uygun kimlik bildirme  belgesinin doldurulup mahalli genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur. 

(Değişik:29/8/1996-4178/8 mad.) Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına onaylatılır.

Madde 7 - Geçici yer değiştirmelerde;     

a) Konutlarda otuz günden fazla kalacak misafir için aile reisi, 
b) Yaylak ve kışlak gibi yerlerde mevsimlik olarak göçenler için de aile reisi  tarafından örneğine uygun bildirim. üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.

Madde 11 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarda bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını,çalışıp çalışmadığını,garaj, kömürlük,boş daire gibi bölümlere saklanmalar,sığınmalar,bazı eşya ve maddeleri  gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.  

Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar. 

Yönetici ve kapıcıların,bu kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri  hususları,bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.