İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
Kat malikleri Kuruluna Davet Mektubu Örneği


............Apartmanı Kat Maliklerine
Kat malikleri kurulu,aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere .././... günü saat..'da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde,ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın.././...Günü saat...'da aynı yerde yapılacaktır.

Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur .../../...
Gündem:
1)Açılış,yoklama ve toplantı Divan başkanı'nın ve üyelerin seçimi.
2)Başkanlık divanına imza yetkisi verilmesi
3)Gündemin okunması ve ilaveler
4)Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve
yöneticinin ibrası.
5)Yeni yönetici ve denetçi seçimi.
6)Dilekler.
7)Kapanış.
.....Apartmanı Yöneticisi
(Ad,Soyad,İmza)
------------------------------------------------------------

VEKALETNAME
................. Sitesi kat malikleri kurulu divan başkanlığına
Sitemizin ...................tarihinde yapılacak olan kat malikleri kurulu toplantısında beni temsile (Kat Malikimiz / Birinci derece akrabam) ............... .............. ............... ...... ............... ............
vekil olarak tayin ettim.

................. nolu kat maliki
Adı Soyadı:
İmza
Not.
1.Bir kat maliki diğer kat maliki veya 1. derece akrabası tarafından temsil edilir.
2.Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından temsil edilirler.
3.Birden fazla bağımsız bölüm sahibi her bölüm için bir oy hakkına sahiptir.
4.Vefat eden kat malikini veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil eder.