İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
HİZMET ERBABI ÜCRET BORDROSU
BORDROLAR
Bir hesabın ayrıntılarını gösterebilmek için düzenlenen cetvele bordro denir. Bordrolar; ücret bordroları ve maaş bordroları olmak üzere iki ana başlıkta incelenmesine rağmen kişilerin durumu ve işin mahiyetine göre de isimlendirilebilir.
Ücret Bordroları :İşveren tarafından her ay ödenen ücretler için tanzim edilen ve ücretlerin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetvellere ücret bordrosu denir.
V.U.K. 238. maddesine göre ücret bordrosunda bulunması gerekli hususlar şunlardır: Çalışanın adı ve soyadı, ücretin alındığına dair imzası veya mühürü; varsa vergi karnesinin tarih ve numarası; birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saat veya parça başı ücreti); çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre; ücret üzerinden hesaplanan kesintilerin (vergi vs. gibi) tutarı; SSK işçi payı sütunu bulunmalıdır.
Ücret bordrolarının hangi aya ait olduğu baş tarafına yazılır. Bordroyu tanzim eden kişi (sorumlu memur, müdür veya işletme sahibi) imzalanır. İşverenler ücret bordrolarını, yukarıdaki esaslara uymak kaydıyla diledikleri şekilde düzenleyebilirler.
Maaş Bordroları : Maaş bordroları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren, Emekli Sandığına tabi memurlar için peşin ödenen paraları göstermek amacıyla düzenlenen bordrolardır.
Kanun gereği, memur maaş bordrolarının tanzimi, işçi ücret bordrolarının düzenlenmesine göre birçok farklılıklar gösterir. Maaş bordroları; tahsil durumlarını ve hizmet yılını esas alarak derece ve kademe sistemine göre düzenlenmektedir.
Ücret Bordrolarının Hesaplanmasına Örnek :
Bir işletmede pazarlama bölümünde çalışan asgari ücretli bir işçinin Ağustos-2009 ayı brüt ücreti aylık 1000 TL. dir. Çalışma gün sayısı aylık 30 gün olarak alınmıştır. İşyeri tehlike sınıfı 2 dir. İşveren payı %20 dir. işçi için Ağustos-2009 ayına ait ücret bordrosundan kesilecek kanuni kesintileri hesaplayarak net ücretini bulalım. Giderler 7/A Seçeneğine göre kayda alınmaktadır. Asgari geçim indirimi dikkate alınmayacaktır.
NET ÜCRET HESAPLAMA
Brüt Ücret.......
Ssk İşçi Payı= Brüt ücret x (%14)
İşçi İşsizlik Sig. Payı= Brüt ücret x (%1)
Gelir vergisi matrahı= Brüt ücret - (ssk işçi payı+ssk işçi işsizlik primi)
Gelir vergisi= Gelir vergisi matrahı x (%15)
Damga vergisi = Brüt ücret x (%06)
Net ücret = Brüt ücret - (Toplam işçi payı+Gelir vergisi+Damga vergisi)