İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
Yönetici Seçilmesi
Kat mülkiyetine göre yönetici seçimi
Madde 34 – kat malikleri,anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler.bu kimseye yönetici,kurula da yönetim kurulu denir.
Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa,yönetici atanması mecburidir.
Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise malik kanunen yönetici durumundadır.
Yönetici,kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.
Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.
Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp biryöneticiyi atayamazlarsa,o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hukuk mahkemesince,kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra,gayrimenkule bir yönetici atanır.bu yönetici,aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.
Sulh hukuk mahkemesince atanan yönetici,bu atama üzerinden altı ay geçmedikçe,kat malikleri kurulunca değiştirilemez.ancak haklı bir sebep çıkarsa,onu atamış olan sulh hukuk mahkemesi değiştirmeye müsaade edebilir.
Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede,teminat göstermesi şart edilebilir,sözleşmede böyle bir şart olmasa bile,haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu,yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir.
Yöneticinin öz ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün giriş kapısı yanına ve antrede görülecek bir yere çevre içinde asılması mecburidir.
Bu yapılmazsa,yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birinden ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece para cezası almasına kesin olarak hükmolunur.
Özet : 8 ve daha fazla bağımsız bölüm varsa yönetici atanması mecburidir yönetici dışarıdan da sözleşmeli olarak atanabilir yönetici veya yönetim kurulu üyeleri ön ad ve soyadları ile iş ve ev adreslerini gösterir bir listenin, ana taşınmazın görülebilen bir yerine levha içinde asılması zorunludur.
Sitelerde Yönetim
1-site yönetim kurulu-site yöneticisi
2-site denetim kurulu-site deneticisi
3-blok yöneticileri
4-blok deneticileri
Site Genel Kurulu (Kat Malikleri Kurulu)
Genel kurul tüm blokların kat maliklerinden oluşur sitedeki tüm bağımsız bölüm malikleri toplanarak site yönetim ve denetim kurullarını seçerler.
*genel kurul kararları kanunların emredici hükümlerine aykırı olamaz. Aksi halde kararlar hükümsüz olur.
Site Yönetimi Veya Yönetim Kurulu
Sitenin en büyük yönetim organıdır. Kurul 3 asil-3 yedek üyeden oluşur.
Görevi : siteyi yönetmek
Blok Yöneticisi Veya Yönetim Kurulu
Her blok kat malikleri toplanarak kendi aralarında yönetici veya yönetim kurulunu seçerler
Dikkat edilecekler:
Yönetici seçilen kat maliki bunu kabule icbar edilemez. Y.5.h.d. 7.7.1986 gün, 1986/9376 e.9920 k.
Yönetici atanması ile ilgili davayı tek kat malikide açabilir. 18.h.d. 28.5.1993 gün, 1993/5439 e.7293 k.
Yönetici birinci toplantıda seçilemezse,ikinci toplantıda da sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilmesi gerekir.bulunanların çoğunluğu yetmez. Y.5.h.d.26.3.1984 gün ,1984/2271 e.2660 k.
*Kat malikleri kurulunca yönetici tayin edildikten sonra ,mahkeme marifeti ile yönetici tayini istenemez. Y.5.h.d.5.4.1968 ,e.1968/1022 ,k.1968/1983.